REGULAMIN PORTALU

Tanczyc-Chce.pl

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisu „Tanczyc-Chce.pl” - internetowego serwisu prowadzonego w domenie tanczyc-chce.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis i świadczącego usługi. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 2. Realizacja wszelkich usług dostępnych w serwisie „Tanczyc-Chce.pl”, odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.tanczyc-chce.pl bez jakiejkolwiek odpłatności przed dokonaniem, w trakcie oraz po dokonaniu Rejestracji w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 4. Tanczyc-Chce.pl jest serwisem ułatwiającym Użytkownikom zainteresowanym jakąkolwiek formą tańca poszerzenie swoich horyzontów wśród szerokiej społeczności tanecznej. Serwis umożliwia swoim Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami o podobnych zainteresowaniach tanecznych, publikację swoich umiejętności tanecznych, wyszukiwanie m.in. szkół tańca, warsztatów, Grup tanecznych, trenerów, partnerów do tańca. Serwis ma na celu także ogólną wymianę informacji m.in. poprzez komentarze, opinie na forum, ocenianie i umożliwienie korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie oraz publikowania i udostępniania w serwisie innym zarejestrowanym użytkownikom własnych materiałów i informacji.
 5. Dostęp do treści w serwisie Tanczyc-Chce.pl oraz korzystanie z jego funkcjonalności dla Użytkowników jest bezpłatny za pośrednictwem publicznej sieci Internet.

 

§ 2 DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis Tanczyc-Chce.pl.
 2. Serwis - portal internetowy należący do Administratora, umieszczony pod adresem http://tanczyc-chce.pl, w ramach którego Administrator świadczy Usługi.
 3. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Administratora, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 5. Nazwa użytkownika – ciąg znaków służący do identyfikacji użytkownika.
 6. Hasło ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.
 7. Konto - istniejący w bazie danych tanczyc-chce.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu unikalnego identyfikatora (loginu lub adresu e-mail) oraz hasła, możliwość modyfikacji danych opublikowanych w Profilu, możliwość modyfikacji ustawień Konta,
 8. Profil - strona Użytkownika Serwisu zawierająca jego dobrowolnie podane dane osobowe oraz zdjęcia przekazane przez niego do Serwisu, z możliwością zapoznania się z nimi przez innych użytkowników.
 9. Grupy - zakładane przez Użytkowników wirtualne odpowiedniki rzeczywistych grup powiązanych ze sobą np. podobnymi zainteresowaniami, stylem tańca, muzyką itp. (np. szkoły tańca, grupy taneczne (sportem, muzyką itp.).
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin odnoszący się do zasad korzystania z Serwisu społecznościowego umieszczonego pod adresem http://tanczyc-chce.pl
 11. Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

 

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU  

 1. W celu Rejestracji i korzystania z Serwisu Tanczyc-Chce.pl wymagany jest co najmniej:
  1. komputer z przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer (wersja 7 lub wyższa), Mozilla Firefox (wersja 3.5 lub wyższa), Google Chrome (wersja 5 lub wyższa), Opera (wersja 10 lub wyższa) oraz połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie adresu poczty elektronicznej;
  3. możliwość obsługi animacji flash, akceptacji Cookies oraz JavaScript w ramach przeglądarki internetowej;
 2. W ramach Serwisu Tanczyc-Chce.pl zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek programów / skryptów zakłócających lub automatyzujących w jakikolwiek sposób korzystanie z Usługi w szczególności takich jak wirusy, boty, inne szkodliwe oprogramowanie etc.

 

§ 4 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Serwisie Tanczyc-Chce.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracja w Serwisie Tanczyc-Chce.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, gdzie należy wypełnić pola wymagane oraz obowiązkowo podać działający adres poczty elektronicznej e-mail, na który zostaje wysłany link aktywacyjny oraz po przeczytaniu Regulaminu skuteczne oznaczenie pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin.” i kliknięcie opcji „Zarejestruj”. Kliknięcie opcji rejestracji potwierdza, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych i jest zobowiązany niezwłocznie do aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
 5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym Tanczyc-Chce.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.
 6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami ustawienia prywatności) na stronie Profilu.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez Tanczyc-Chce.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Tanczyc-Chce.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 8. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

 

§ 5 KONTO

 1. Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego i po potwierdzeniu linku aktywacyjnego wysłanego na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto o nazwie wybranej przez Użytkownika. 
 2. Użytkownik podając nazwę Konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy Konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora. 
 3. Administrator może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zawiera słowa wulgarne, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. 
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu i zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich celowego lub przypadkowego ujawnienia. 
 5. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta, wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Administratora. Zakazuje się korzystania z Kont należących do innych osób.
 6. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte. Użytkownik zostanie powiadomiony o zamiarze skasowania konta i jeśli w przeciągu 14 dni nie zgłosi swojego sprzeciwu, właściciel Serwisu będzie mógł je usunąć.
 7. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).
 8. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego profilu po uprzednim skontaktowaniu się z administracją serwisu Tanczyc-Chce.pl w przeciągu kilkunastu dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 9. Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w pkt. § 5 ust.7 Regulaminu nie może zostać usunięte.
 10. Śmierć Użytkownika powoduje wygaśnięcie umowy z serwisem Tanczyc-Chce.pl Konto takiej osoby jest czasowo blokowane, a następnie zgodnie z pkt. § 5 ust.6 Regulaminu może zostać skasowane.

 

§ 6 ZAKŁADANIE SZKÓŁ/GRUP/WYDARZEŃ TANECZNYCH

 1. Po poprawnej rejestracji Użytkownik może założyć w systemie Szkołę/grupę taneczną lub wydarzenie taneczne poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza z opisem danej Szkoły/grupy/wydarzenia tanecznego. Wysyłanie za pośrednictwem sieci Internet tego formularza przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
  1. Zawarte w formularzu dane odpowiadają rzeczywiście istniejącej Szkole/grupie tanecznej lub wydarzeniu i są one zgodne z prawdą,
  2. Użytkownik jest właścicielem danej Szkoły/grupy tanecznej lub jeżeli nie jest to sformalizowane to jest uznany jako jej założyciel lub osoba prowadząca i nadzorująca tę szkołę lub grupę taneczną lub ma zgodę jej właściciela na tworzenie Szkoły/grupy tanecznej.
  3. Jeżeli wpis Szkoły/grupy tanecznej jest dokonywany w imieniu jej właściciela/założyciela lub osoby prowadzącej, to osoba ta wyraziła zgodę na dokonanie takiego wpisu. 
 2. Użytkownik podając nazwę Szkoły/grupy tanecznej lub wydarzenia w ramach Serwisu Tanczyc-Chce.pl oświadcza, iż ta nazwa nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy Szkoły/grupy tanecznej lub wydarzenia, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora. 
 3. Administrator może odmówić utworzenia Szkoły/grupy tanecznej lub wydarzenia o określonej nazwie jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. 
 4. Użytkownik może założyć w Serwisie ograniczoną liczbę Szkół i Grup tanecznych lub też wydarzeń. 
 5. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych danych założonej Szkoły/grupy tanecznej lub wydarzenia (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Administrator uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania moderatora do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, 
  2. usunięcia wpisu Szkoły/grupy tanecznej lub wydarzenia lub też zmiany jej Moderatora 

 

§ 7 USŁUGI

 1. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu:
  1. nawiązywania kontaktów z innymi użytkownikami i tworzenia ich listy,
  2. umieszczania swoich danych, zainteresowań, preferowanych styli tańca i doświadczenia.
  3. wyszukiwania innych użytkowników według wielu zaawansowanych kryteriów,
  4.  wyrażania swoich opinii na forum lub w komentarzach,
  5. oglądania filmów z nauką tańca lub występami lub choreografiami tanecznymi,
  6. wystawiania oceny danego artykułu lub filmu lub też tancerza,
  7. pisania artykułów o tańcu lub własnego bloga,
  8. umieszczania swoich własnych zdjęć lub filmików tanecznych związanych z tańcem
  9. zakładania szkół/grup tanecznych lub wydarzeń, do który będą mogli się przyłączać inni Użytkownicy,
  10. śledzenia wydarzeń tanecznych i artykułów publikowanych w Serwisie,
  11. odbierania i wysyłania wiadomości prywatnych wewnątrz Serwisu.
  12. dzielenia się z innymi użytkownikami informacjami na temat wydarzeń, zawodów i imprez tanecznych
 2. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych, oferowanych przez serwis usług, zawarte są w odpowiednich regulaminach, dostępnych na odpowiednich stronach www serwisu Tanczyc-Chce.pl umożliwiających korzystanie z tych usług

 

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 1. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Administratora Serwisu Tanczyc-Chce.pl w celach statystycznych i marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora serwisu do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Administratora drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, numeru telefonu i zdjęć przez Tanczyc-Chce.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Tanczyc-Chce.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji jeżeli uważa to za słuszne lub konieczne. Dotyczy to miedzy innymi Konta Użytkownika, grup, zdjęć, filmów oraz wszelkich innych danych dodanych przez Użytkownika. Administrator nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Użytkownika o usunięciu tych danych oraz powodów dla których to zrobił.
 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator sieci ma prawo podjąć następujące czynności:
  1. wezwania użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych
  2. natychmiastowego usunięcia konta do momentu wyjaśnienia sprawy
 8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie jak i również przysługuje mu prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.
 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach marketingowych, Użytkownik może zgłosić Administratorowi Serwisu Tanczyc-Chce.pl żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych równoznaczne jest z rezygnacją z korzystania z Usług Serwisu.

 

§ 9 PRAWA AUTORSKIE  

 1. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 2. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, logotypy, elementy graficzne są własnością Administrartorawyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo odnosi się do wszelkich materiałów, które serwis Tanczyc-Chce.pl może wysyłać Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w paragrafie § 9 pkt.2, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest niedozwolone - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
 4. Użytkownik udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu - nawet po jego rezygnacji bądź usunięciu użytkownika z serwisu.
 5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w razie jego nieodpłatnego wykorzystania i kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, jak również ich usunięcia.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.

 

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Administrator dołoży wszelkich starań aby zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług, jednak Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Tanczyc-Chce.pl wywołane siłą wyższą, awaria sprzętu, przeciążeniem bazy danych lub serwera.
 2. Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy serwisu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników. Treści umieszczane przez użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia, skrócenia, redagowania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników niezgodnie z celem działania serwisu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń związanych z opublikowaniem w Serwisie zdjęć, osobistego wizerunku lub treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.). Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie, wizerunek innej osoby lub wspomniane treści.
 10. Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 

§ 11 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

 1. Każdy z Użytkowników Serwisu Tanczyc-Chce.pl zobowiązany jest korzystać z Usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników. W szczególności niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
  2. przekazywania prawdziwych danych osobowych i ich bieżącej aktualizacji, w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
  3. przekazywania prawdziwych danych moderowanych przez siebie Szkół/grup tanecznych lub wydarzeń tanecznych i ich bieżącej aktualizacji,
  4. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu,
  6. bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach serwisu,
  7. zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług serwisu.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady etyki. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
 4. W serwisie Tanczyc-Chce.pl zabronione jest umieszczanie i rozpowszechnianie za jego pośrednictwem:
  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  1. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  2. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 5. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Administrator jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 7. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do jednostronnego, w każdym czasie, usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 8. Administrator serwisu zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis Usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany, jak i prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
 9. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w paragrafie §11 pkt8 jest równoznaczne z ich akceptacją, a Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji nowych postanowień, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem Tanczc-Chce.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

 

§ 12 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług, na określonych poniżej zasadach:
  1. Reklamacje rozpatruje Administrator.
  2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Administrator zastrzega sobie też prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.
  4. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktu dostępnego na stronie http://tanczyc-chce.pl
  5. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej Stronie internetowej. 
 2. Prawem właściwym dla Umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem / wszelkich innych stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu ich na Stronie internetowej Serwisu Tanczyc-Chce.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. W razie zmiany lub nieważności, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.tanczyc-chce.pl/regulamin-portalu

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 28 kwietnia 2011r. (Tanczyc-Chce.pl)